Data dodania: 02.05.2021

Konkurs

Radość z bycia razem

I. Postanowienia ogólne 

 1. Organizatorem Konkursu jest Pałac Jaśminowy z siedzibą w Batorowie przy ul. Zakrzewskiej 15. 
 2. Niniejszy Regulamin reguluje zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie, prawa i obowiązki Organizatora oraz Uczestników. 
 3. Konkurs jest zrealizowany na serwisie Instagram, gdzie Uczestnik powinien posiadać aktywny profil o publicznym statusie publikacji. 
 4. W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna, która zapozna sie z niniejszym Regulaminem i spełnia łącznie następujące warunki: 
  •  posiada miejsce zamieszkania na terenie Polski.
  • jest osobą pełnoletnią, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych. 
  • zapoznała się z treścią Regulaminu 
 5. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z zaakceptowaniem jego regulaminu. 
 6. Regulamin dostępny jest on-line na stronie i w siedzibie Organizatora. 
 7. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis społecznościowy Instagram i także, że Instagram nie ponosi odpowiedzialności za Konkurs.  

II. Zasady i czas trwania Konkursu

 1. Konkurs trwa od 02.05.2021 do 25.05.2021 i w tym czasie należy dokonać Zgłoszenia Konkursowego. 
 2. Uczestnictwo w Konkursie ma charakter dobrowolny i bezpłatny. 
 3. W ramach Zgłoszenia Konkursowego należy:

W ramach profilu Pałacu Jaśminowego:

 • dodać profil do obserwowanych;
 • polubić post konkursowy;
 • pod postem konkursowym zamieścić komentarz, gdzie Uczestnik oznaczy minimum 1 osobę, która pojawi się na planowanej uroczystości rodzinnej. Ta osoba także może wziąć udział w Konkursie wygrywając nagrody dla siebie lub wskazanej osoby, która planuje jakąś uroczystość w Pałacu Jaśminowym do końca 2022 r.

W ramach profilu własnego:

 • zamieścić zdjęcie z kimś, z kim Uczestnik lubi spędzać czas – w domu, na wakacjach, w Pałacu – gdziekolwiek, bo najważniejsza jest #radosczbyciarazem (można także dodać uzupełniający komentarz);
 • oznaczyć na tym zdjęciu Pałac Jaśminowy i dodać hasztagi – #radosczbyciarazem i #palacjasminowy oraz trzeci, po którym Organizator pozna, o jaką nagrodę walczy Uczestnik – #przyjecierodzinne lub #wesele. 
  4. W czasie trwania Konkursu Uczestnik ma prawo dodać więcej niż 1 zgłoszenie, jednak nagrodzony jako Laureat zostanie tylko raz. 
  5. 26.05.2021 w komentarzu pod postem konkursowym, opublikowanym na serwisie Instagram, Organizator ogłosi wyniki Konkursu, wybierając 3 Laureatów i oznaczając ich konta.
  6. Laureaci będą wybierani za najciekawsze/najbardziej kreatywne/śmieszne/wzruszające Zgłoszenie Konkursowe w 2 kategoriach – według hasztagu #przyjecierodzinne i #wesele

Nagrody 

 1. Organizator przyzna 3 nagrody dla każdego z Laureatów: 
  • Dla najlepszego zgłoszenia w kategorii #przyjecierodzinne piękny bukiet kwiatów, który przekaże Laureatowi, bądź innej, obecnej na uroczystości rodzinnej (tj. zorganiozowanej od min. 10 osób) i wskazanej przez Laureata osobie. Data uroczystości będzie do ustalenia z Organizatorem, jednak nie może odbyć się później niż do końca 2022 roku. 
  • Dla najlepszego zgłoszenia w kategorii #wesele podświetlany napis LOVE albo dym do pierwszego tańca (wg uznania Laureata lub dostępności w stosunku do planowanej daty), na wesele, które musi się odbyć do końca 2022 r.
  • oraz 3-cia nagroda dla wyróżnionego dodatkowo Zgłoszenia Konkursowego w kategorii #przyjecierodzinne lub #wesele, jaką będzie pachnąca francuskimi olejkami, paląca się 60h elegancka, logowana świeca Pałacu Jaśminowego.
 2. Żadna nagroda nie podlega wymianie na gotówkę. 
 3. Nagroda 1a i 1b zostanie przekazana przez Organizatora Laureatowi podczas najbliższej, organizowanej przez Laureata uroczystości, która odbędzie się jednak nie później, niż 30.12.2022r., natomiast nagroda 1c zostanie przekazana pocztą w ciągu 14 dni od momentu podania przez Laureata danych korespondencyjnych. 
 4. Na ustalenie daty organizowanej uroczystości wg nagrody 1a i 1b Laureat ma czas do końca 2021 roku. Na podanie danych korespondencyjnych wynikających z przekazania nagrody 1c Laureat ma 7 dni od momentu poinformowania go przez Organizatora o wygranej. Jeśli w tym czasie nie przekaże swoich danych, nagroda Laureata przechodzi na innego Uczestnika Konkursu.

Dane osobowe i prawa autorskie 

 1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm., dalej: „u.o.d.o.”), a od 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”).
 2. Administratorem danych osobowych jest Organizator Konkursu. 
 3. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu udziału w Konkursie jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie i otrzymania nagrody.
 4. Administrator danych osobowych informuje, iż dane osobowe podawane w związku z udziałem w Konkursie przetwarzane są w celu poprawności przebiegu udziału w Konkursie, możliwości skontaktowania się z Uczestnikiem, w tym przekazania nagród.
 5. Odbiorcami danych jest Organizator oraz jednostka nadająca paczkę z nagrodą.
 6. Przetwarzanie danych osobowych obejmuje następujący zakres: imię i nazwisko, adres, pseudonim (akronim, nick w mediach społecznościowych) oraz numer telefonu.
 7. Uczestnik Konkursu gwarantuje, że: 
  • jego Zgłoszenie Konkursowe nie narusza praw osób trzecich, w szczególności praw własności przemysłowej, praw autorskich lub praw pokrewnych, 
  • przysługujące mu autorskie prawa osobiste i majątkowe do Zgłoszenia Konkursowego nie są w żaden sposób ograniczone lub obciążone prawami osób trzecich, 
  • nie udzielił żadnej osobie licencji uprawniającej do korzystania ze Zgłoszenia Konkursowego.

Reklamacje 

 1. Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być składane przez Uczestników Konkursu w formie email na adres: marketing@palacjasminowy.pl w terminie 3 dni od dnia opublikowania listy nagrodzonych. 
 2. Skutecznie złożone reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie i nie później niż w terminie 3 dni od daty otrzymania reklamacji. 
 3. Decyzje Organizatora w postępowaniu reklamacyjnym są ostateczne. 
Pałac Jaśminowy to idealne miejsce
dla rodziny, dla biznesu
dla ciebie!
PFR